Bauer 57287 8 palcový mlýnek s manuálem vlastníka LED. Bauer Grinder

Bauer 57287 8 palcový mlýnek s manuálem vlastníka LED

Domů »Bauer» Bauer 57287 8 palcová lavička s příručkou pro vlastníka LED

Bauer 57287 8 palcový mlýnek s LED světlem

Varovné symboly a definice

 • Toto je symbol bezpečnostního upozornění. Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí zranění osob. Poslouchejte všechny bezpečnostní zprávy, které sledují tento symbol, aby se zabránilo možnému zranění nebo smrti.
 • Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se tomu nebudeme vyhnout, povede k smrti nebo vážnému zranění.
 • Označuje nebezpečnou situaci, která by, pokud se tomu nedotkne, může vést k smrti nebo vážnému zranění.
 • Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se tomu nedochází, by mohla vést k menšímu nebo mírnému zranění.
 • Řeší praktiky nesouvisející s zraněním

Důležité informace o bezpečnosti

Obecná varování o bezpečnosti nástrojů

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny.Nedodržení varování a pokynů může mít za následek elektrický šok, oheň a/nebo vážné zranění. Uložte všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

 • Udržujte stráže na místě a v provozním stavu.
 • Odstraňte nastavovací klíče a klíče. Vytvořte zvyk kontroly, abyste viděli, že klíče a nastavení klíčů jsou z nástroje odstraněny před zapnutím.
 • Udržujte pracovní oblast čisté.Přeplněné oblasti a lavičky zve nehody.
 • Nepoužívejte v nebezpečném prostředí. Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkých nebo mokrých místech ani je nevystavujte déšť. Udržujte pracovní oblast dobře osvětlené.
 • Udržujte děti pryč. Všichni návštěvníci by měli být udržováni v bezpečné vzdálenosti od pracovní oblasti.
 • Vytvořte Workshop Kid Proof s visacími visacími, hlavními přepínači nebo odstraněním startovacích klíčů.
 • Nevysuňte nástroj. Udělá práci lépe a bezpečnější při rychlosti, pro kterou byla navržena.
 • Použijte správný nástroj. Nenuťte nástroj ani připoutání k práci, pro kterou nebyl navržen.
 • Použijte správný prodlužovací kabel. Ujistěte se, že je váš prodlužovací kabel v dobrém stavu. Při použití prodlužovacího kabelu se ujistěte, že použijte dostatečně těžký pro přepravu proudu, který váš produkt nakreslí. Poddimenzovaná šňůra způsobí pokles napětí, což má za následek ztrátu energie a přehřátí.Tabulka A ukazuje správnou velikost, která se má použít v závislosti na délce šňůry a jmenování ampere hodnocení.Pokud máte pochybnosti, použijte další těžší rozchod.Čím menší je číslo měřidla, tím těžší je šňůra.
 • Noste správné oblečení. Nenoste volné oblečení, rukavice, kravaty, prsteny, náramky nebo jiné šperky, které se mohou chytit v pohyblivých částech. Doporučuje se obuv nonslip.Noste ochranné vlasy, které obsahují dlouhé vlasy.
 • Vždy používejte bezpečnostní brýle. Použijte také obličejovou nebo prachovou masku, pokud je řezací operace zaprášená. Každodenní brýle mají pouze odolné čočky, nejsou to bezpečnostní brýle.
 • Bezpečná práce. Použijte svorky nebo svěráci, abyste drželi práci, pokud je to praktické. Je to bezpečnější než používat ruku a uvolňuje obě ruce k provozu nástroje.
 • Neochraňujte.Udržujte vždy řádné postavení a rovnováhu.
 • Udržujte nástroje s opatrností. Udržujte nástroje ostré a čisté pro nejlepší a nejbezpečnější výkon. Postupujte podle pokynů pro mazání a měnící se příslušenství.
 • Odpojte nástroje před servisem; Při změně příslušenství takové čepele, kousky, řezačky a podobně.
 • Snížit riziko neúmyslného zahájení. Před připojením se ujistěte, že je spínač v poloze.
 • Použijte doporučené příslušenství. Doporučené příslušenství najdete v příručce majitele. Použití nesprávného příslušenství může způsobit riziko zranění osob.
 • Nikdy nestojte na nástroji.Pokud je nástroj nakloněn nebo pokud je řezací nástroj neúmyslně kontaktován, by mohlo dojít k vážnému zranění.
 • Zkontrolujte poškozené díly. Před dalším použitím nástroje by měl být strážce nebo jiná část, která je poškozena, pečlivě zkontrolována, aby se zjistilo, že bude správně fungovat a provádí zamýšlenou funkci. zkontrolujte zarovnání pohyblivých částí, vazba pohyblivých částí, rozbití dílů, montáž a jakékoli jiné podmínky, které mohou ovlivnit jeho provoz. Stráž nebo jiná část, která je poškozena, by měla být řádně opravena nebo vyměněna.
 • Směr krmiva.Nakrmejte do čepele nebo řezačky proti směru rotace čepele nebo řezačky.
 • Nikdy nenechávejte nástroj spuštěn bez dozoru. Vypněte napájení. Nenechávejte nástroj, dokud nedojde k úplnému zastávce.

110-120 VAC GODDED Nástroje: Nástroje se třemi zástrčkami

 • V případě poruchy nebo poruchy poskytuje uzemnění cestu pro elektrický proud nejmenší odpor, aby se snížilo riziko elektrického šoku. Tento nástroj je vybaven elektrickým šňůrou s vodičem podšívkou vybavení a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními kódy a nařízeními.
 • Neměňte poskytnutý zástrčku. pokud se nehodí do odpustu, nechte si nainstalovat správný vývod kvalifikovaným elektrikářem.
 • Nesprávné připojení vodiče podzemního zařízení může mít za následek riziko elektrického šoku. Vodič s izolací s vnějším povrchem, který je zelený se žlutými pruhy nebo bez nich, je vodič podzemního zařízení.Pokud je nezbytná oprava nebo výměna elektrické šňůry nebo zástrčky.
 • Pokud nejsou pokyny pro uzemnění zcela pochopeny, zkontrolujte s kvalifikovaným elektrikářem nebo personálem služeb.
 • Používejte pouze 3vodičové prodlužovací šňůry, které mají 3-hroty uzemňovací zátky a 3-pólové nádoby, které přijímají zástrčku nástroje.
 • Opravte nebo vyměňte poškozený nebo opotřebovaný kabel okamžitě.
 • Tento nástroj je určen pro použití na obvodu, který má odtok, který vypadá jako ten, který je ilustrován výše ve 125 VAC 3-Prong Plug and Outlet. Nástroj má uzemňovací zástrčku, která vypadá jako výše uvedená zástrčka ve 125 VAC 3-hrozivě zástrčka a zásuvka.
 • Výstup musí být správně nainstalován a uzemněn v souladu se všemi kódy a nařízeními.
 • Nepoužívejte adaptér pro připojení tohoto nástroje k jinému výstupu.

Varování o bezpečnosti nástrojů pro brusky

 • Noste ochranu očí.
 • Použijte broušení vhodný pro rychlost brusky.
 • Okamžitě vyměňte prasklé kolo.
 • Vždy používejte stráže a oční štíty.
 • Nepřekračujte matici kol.
 • Použijte pouze příruby vybavené brusky.
 • Upravte vzdálenost mezi kolami a pracovním odpočinku, abyste udrželi 0.125 palců nebo méně separace, protože průměr kola snižuje s použitím.
 • Často čisté broušení prachu z pod mlýnek.
 • Během používání noste brýle s plným obličejem přes ANS-schválené bezpečnostní brýle.
 • Nezablopujte po boku kola, pokud není pro tento typ broušení speciálně navrženo kolo.
 • Nepracovat s žádným strážcem postiženým, poškozením nebo odstraněním. Pohybné stráže se musí volně pohybovat a okamžitě zavřít.
 • Používání příslušenství nebo příloh, které výrobce nedoporučuje, může mít za následek riziko zranění osob.
 • Při servisu používejte pouze stejné náhradní díly.
 • Nesnosujte zámek vřetena při zahájení nebo během provozu.
 • Používejte pouze bezpečnostní vybavení, které bylo schváleno příslušnou agenturou pro standardy. Neschůvená bezpečnostní zařízení nemusí poskytovat odpovídající ochranu. Ochrana očí musí být schválena ASS a ochrana s dýcháním musí být schválena NIOSH pro konkrétní rizika v pracovní oblasti.
 • Zůstaňte v pohotovosti, sledujte, co děláte, a při provozování nástroje pro energetiku použijte zdravý rozum.Nepoužívejte energetický nástroj, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při provozních nářadích může mít za následek vážné zranění.
 • Průmyslové aplikace musí dodržovat pokyny OSHA.
 • Udržujte štítky a jmenovky na nástroji. Tyto nese důležité informace o bezpečnosti.Pokud je nečitelný nebo chybějící, kontaktujte nástroje pro přepravu přístavu pro náhradu.
 • Vyvarujte se neúmyslného startu.Připravte se na zahájení práce před zapnutím nástroje.
 • Lidé s kardiostimulátory by se měli před použitím konzultovat se svým lékařem. Elektromagnetická pole v těsné blízkosti kardiostimulátoru Heart by mohla způsobit interference kardiostimulátoru nebo selhání kardiostimulátoru.
 • Varování, preventivní opatření a pokyny diskutované v této výukové příručce nemohou pokrýt všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Provozovatel musí chápat, že zdravý rozum a opatrnost jsou faktory, které do tohoto produktu nelze zabudovat, ale musí být dodáván operátorem.

Bezpečnost vibrací

Tento nástroj během používání vibruje. Opakované nebo dlouhodobé vystavení vibracím může způsobit dočasné nebo trvalé fyzické zranění, zejména rukama, pažím a ramenům. Snížit riziko zranění souvisejícího s vibracemi:

 • Každý, kdo používá vibrační nástroje pravidelně nebo po delší dobu, by měl být nejprve prozkoumán lékařem a poté mít pravidelné lékařské kontroly, aby se zajistilo, že zdravotní problémy nejsou způsobeny nebo zhoršeny z používání. Těhotné ženy nebo lidé, kteří mají narušení krevního oběhu po ruce, zranění rukou, poruchy nervového systému, cukrovku nebo Raynaudova nemoc by tento nástroj neměly používat. Pokud cítíte jakékoli lékařské nebo fyzické příznaky související s vibracemi (jako je brnění, otupělost a bílé nebo modré prsty), vyhledejte lékařskou pomoc co nejdříve.
 • Během používání nekouřte. Nikotin snižuje přísun krve do rukou a prstů, což zvyšuje riziko zranění souvisejících s vibracemi.
 • Použijte nástroje s nejnižšími vibracemi, pokud existuje výběr mezi různými procesy.
 • Zahrnujte období bez vibrací každý den práce.
 • Uchopit obrobku co nejlehčí (a zároveň si ji stále udržovat bezpečná kontrola). Nechte nástroj dělat práci.
 • Chcete.li snížit vibrace, udržujte nástroj, jak je vysvětleno v této příručce. Pokud dojde k žádné neobvyklé vibraci, přestaňte okamžitě používat.

Specifikace

Nastavení. před použitím:

Přečtěte si celou důležitou sekci bezpečnostních informací na začátku této příručky, včetně všech textů pod podproti hlavami v něm před nastavením nebo použitím tohoto produktu.

Aby se zabránilo vážnému zranění z náhodného provozu: Vypněte napájecí spínač nástroje a odpojte nástroj z jeho elektrické zásuvky před provedením jakéhokoli postupu v této části.Poznámka: Další informace týkající se součástí uvedených na následujících stránkách naleznete v diagramu montáže na konci této příručky.

Montáž/montáž

Dva montážní otvory v základně mohou být použity k připojení této brusky ke stabilnímu pracovnímu stolu pomocí vhodného hardwaru (prodáno samostatně).

 • Nainstalujte podporu správného pracovního odpočinku (57) na pravý vnitřní stráž kol (21). K zajištění na místě použijte dva šrouby (12) a dva ploché podložky (13). Viz. níže.
 • Nainstalujte pravý pracovní odpočinek (41) na správnou podporu pracovního odpočinku pomocí pračky (8) a knoflíku pro uzamykání pracovního odpočinku (14). Viz. níže.
 • Nainstalujte podporu levého pracovního odpočinku (56) na levý vnitřní stráž kol (6). K zajištění na místě použijte dva šrouby (12) a dva ploché podložky (13).
 • Nainstalujte levý pracovní odpočinek (58) na levý pracovní odpočinek pomocí pračky (8) a knoflíku pro uzamykání pracovního odpočinku.
 • Upravit práci spočívá do 1/16 ″ od broušení. Chcete.li tuto vzdálenost upravit, uvolněte šrouby (12) a přesunutí pracovních zbytků (41/58).
 • K každému vnitřním strážci kol (21,6) připevněte jiskru (46,47) pomocí dvou šroubů, pružinových podloží, plochých podloží (45 na každé straně. Viz. níže.

Upravte každou jiskru (46,47) do 1/16 ″ (0.0625 ″) broušení a utáhněte každý šroub (45).

Připevněte oční štít (11) k pravému jiskřičce (46) pomocí šroubu krku (48), knoflíku pro oční štít (7) a ploché podložky (8).

Připojte druhý oční štít (11) k levému zářezoru (47) pomocí šroubu krku (48), knoflíku pro zamykání očních štítů (7) a ploché podložky (8).

Operativní instrukce

Přečtěte si celou důležitou sekci bezpečnostních informací na začátku této příručky, včetně všech textů pod podproti hlavami v něm před nastavením nebo použitím tohoto produktu.

Nastavení nástroje

Aby se zabránilo vážnému zranění z náhodného provozu: Vypněte napájecí spínač nástroje a odpojte nástroj z jeho elektrické zásuvky před provedením jakéhokoli postupu v této části.Abyste zabránili vážnému zranění: Neovládejte s žádným strážcem postiženým, poškozením nebo odstraněním. Pohybné stráže se musí volně pohybovat a okamžitě zavřít.Výměna broušení

Harbor Freight Bauer 6″ benchtop grinder. I recommend this to friends.

 • Broušení musí být:
 • Ohodnoceno na nejméně 3 600 ot / min.
 • ne větší než 8 ″ (203.2 mm) v průměru.
 • vybaveno 5/8 ″ kulatým otvorem.
 • 1 ″ tlustý.
 • Vhodné pro mletí okrajů, nikoli povrchové mletí.
 • suché a čisté.
 • Osvědčený nepoškozený inspekcí a vyzváněným testem vysvětlený níže.
 • Uvolněte každý knoflík pro zamykání očí a posuňte obou očních štítů, abyste získali přístup k práci.
 • Vyjměte šrouby (1) držící kola (2) k mlýnku na lavici.
 • Odstraňte kryty kol.
 • Umístěte malý dřevěný klín mezi broušení a odpočiňte si, aby se zabránilo otáčení kola.
 • Odstraňte pravý boční brusné kolo (33) otočením matice (34) proti směru hodinových ručiček s klíčem (není zahrnut).
 • Vyjměte levou boční brusné kolo (5) otočením matice (3) ve směru hodinových ručiček klíčem (není součástí).
 • Vyjměte vnější přírubu a odstraňte brusný kolo. Udržujte vnitřní flang v poloze na Arbor.
 • Před montáží pečlivě zkontrolujte kolo. Proveďte prstencový test na kole (pokud není kolo menší než 4 ″ nebo je neobvyklý tvar) takto:
 • A. Pozastavte kolo pomocí hmoždinky nebo prstu přes otvoru.
 • b. Klepněte na plochou stranu kola se světlem nekovolským objektem, jako je rukojeť šroubováku, v bodě 45 ° od svislé středové čáry na každé straně kola a 1-2 palce od okraje kola (viz viz Ilustrace).
 • C. Otočte kola a opakujte test, dokud nebude zkontrolováno celé kolo.
 • d. Nepoškozené kolo dá jasný tón. Pokud bude prasklý, bude tu mrtvý zvuk a ne jasný prsten.
 • Pro kola s papírovými těsněními (blottery) nebo kovovými těsněními: Nejprve nasuňte broušení na Arbor s těsněním. Těsnění by mělo být vystředěno na mletí a kolo a těsnění by měly spočívat na vnitřní přírubě.Varování: Aby se zabránilo vážnému zranění, musí být těsnění použity pro všechna brusná kola, která jsou poskytována. Těsnění pomáhají zabránit poškození broušení a proklouznutí kol, příčiny selhání kola.
 • Umístěte broušení s vnější přírubou na altán.
 • Navlékněte matici na Arbor. Klíč se utáhněte pouze natolik, aby kolo bylo bezpečně drženo v altě.

Oprava vyvážení kol

 • Uvolněte matici a ručně (pokud je to možné) upravte kolo blíže k arborské středové linii; Držte na svém místě při utahování matice.
 • K dosažení rovnováhy kol použijte komoda kola k odstranění nejvzdálenější vrstvy a / nebo vysokých skvrn brusného kola. Postupujte podle pokynů výrobce komody.

Poznámka: Pokud kolo stále vibruje po oblékání nebo upraveno na střed, jak je popsáno výše, a kola nevykazuje kolísání ze strany na stranu rychlostí, je to pravděpodobně mimo vyvážení a mělo by být vyměněno a mělo by být vyměněno a mělo by být nahrazeno.

Eliminace kolísání kol (ze strany na stranu)

POZNÁMKA: Mírné boční kolísání může existovat, protože se kolo otáčí nahoru nebo dolů z plné rychlosti, ale to neovlivní normální provoz. Postupujte podle níže uvedených pokynů a odstraňte nadměrnou stranu na boční kolísání:

 • Uvolněte matici a mírně otočte vnější přírubu.Přituťte matici a otočte kolem kola, aby se potvrdilo, že se kolísá je eliminován.
 • Pokud Wobble stále existuje, pokračujte v opakování kroku 1 v mírných krocích ve stejném směru, ujistěte se, že kolo je ve stejné orientaci jako v kroku 1.
 • Pokud Wobble stále není eliminován, pokračujte v držení kola ve stejné orientaci jako v kroku 1 a otočte vnitřní přírubu 90O. Opakujte kroky1- 2. Pokračujte v této sekvenci pohybů vnitřní a vnější příruby, dokud se nevyloučí kolísání.
 • Kolo není vyvážené nebo je mimo kola.
 • Pouzdro na kola má nadměrnou hru.
 • Kolo je špatné kvality.
 • Vnitřní nebo vnější příruby jsou pokřivené.

Obrobku a pracovní oblast

 • Určete pracovní oblast, která je čistá a dobře osvětlená. Pracovní oblast nesmí umožňovat přístup dětí nebo domácích zvířat, aby zabránila rozptýlení a zranění.
 • Najměte napájecí kabel podél bezpečné trasy a dosáhnete pracovní oblasti bez vytvoření nebezpečí zakopnutí nebo odhalením napájecího kabelu možnému poškození. Napájecí kabel musí dosáhnout pracovní oblasti s dostatečnou délkou, aby umožnil volný pohyb při práci.
 • Nesmí existovat objekty, jako jsou obslužné linie, které budou při práci představovat nebezpečí.
 • Musíte používat osobní bezpečnostní vybavení včetně, ale nejen, oční a sluchové ochrany schválené ASS, jakož i těžkými pracovními rukavicemi.
 • Před zahájením práce zajistěte jiskry a zbytky, které odletují z pracovního povrchu.

Obecné pokyny pro provoz

 • Ujistěte se, že přepínač je v poloze, a poté připojte nástroj.
 • Upravte zatčení jiskry a práce často odpočívejte tak, aby kompenzovalo opotřebení kola.
 • Udržujte vzdálenost mezi zatčením jiskry/pracovního odpočinku a kola co nejmenší a v každém případě ne větší než 1/16 ″. Vždy upravte pracovní odpočinek tak, aby úhel mezi pracovním odpočinku a příslušenstvím byl vždy větší než 85 °.VAROVÁNÍ! Vyměňte opotřebované kolo, pokud tyto mezery již nemohou být udržovány. Nahraďte také poškozená nebo hluboce drážkovaná kola.
 • Nástroj s příslušenstvím vždy používejte, abyste omezili riziko kontaktu s rotujícím arbor.VAROVÁNÍ! Vždy použijte stráž, pracovní odpočinek, průhlednou obrazovku a jiskru, jak je potřeba pro příslušenství (IES).
 • Zapněte spínač napájení.
 • Než se dotknete kola.
 • Držte obrobku správně (pokud je to možné, „pomocí obou rukou“).
 • Naneste obrobek na kolo a umožňují nástroji pracovat v plné rychlosti. Pokud se nástroj rozbalí, použijte lehčí tlak.
 • Chcete.li vytvořit plynulejší povrch, udržujte obrobek pohybující se přes volant.
 • Po dokončení vypněte vypnutí napájení.VAROVÁNÍ! Nástroj se automaticky restartuje, pokud je zastaven.
 • Chcete.li zabránit nehodám, vypněte nástroj a odpojte jej po použití. Čistěte a poté uložte nástroj dovnitř z dosahu dětí.

Údržba a servis

Postupy, které v této příručce nejsou speciálně vysvětleny, musí být prováděny pouze kvalifikovaným technikem.

Aby se zabránilo vážnému zranění z náhodného provozu: Vypněte napájecí spínač nástroje a odpojte nástroj z jeho elektrické zásuvky před provedením jakéhokoli postupu v této části.Aby se zabránilo vážnému zranění z selhání nástroje: Nepoužívejte poškozené zařízení. Pokud dojde k abnormálnímu šumu nebo vibraci, nechte problém opravit před dalším použitím.

Čištění, údržba a mazání

 • Před každým použitím zkontrolujte obecnou podmínku nástroje. Zkontrolujte:
 • volný hardware,
 • nesprávně vyrovnání nebo vazba pohyblivých částí,
 • prasklé nebo rozbité části,
 • poškozené elektrické zapojení a
 • jakákoli jiná podmínka, která může ovlivnit jeho bezpečný provoz.
 • Po použití otřete externí povrchy nástroje čistým hadříkem.
 • Pravidelně vyfukujte prach a štěrk z motorových otvorů pomocí suchého stlačeného vzduchu. Přitom noste bezpečnostní brýle schválené ASS ASS a zároveň to uděláte dýchací ochranu.
 • VAROVÁNÍ! Aby se zabránilo vážnému zranění: Pokud je napájecí kabel tohoto energetického nástroje poškozen, musí být nahrazen pouze kvalifikovaným servisním technikem.

Úložiště a manipulace s příslušenstvím

 • Pečlivě zpracovávejte příslušenství, abyste zabránili pádu nebo nárazu. Nepoužívejte kola, která byla upuštěna nebo narážena.
 • Ukládejte příslušenství v policích, stojanech, krabicích nebo zásuvkách. Udržujte úložný prostor suchou a nad mrazu. Nesmí se používat jakékoli broušení nebo odříznutí kol vystavených vlhkosti nebo teplotá.

Odstraňování problémů

Termální resetovací jistič nástroje vypnul (pokud je vybaven).

Vnitřní poškození nebo opotřebení. (Například kartáče nebo přepínač.) 1. Zkontrolujte, zda je šňůra zapojena.

Zkontrolujte napájení na outletu. Pokud je zásuvka nepoškozená, vypněte nástroj a zkontrolujte jistič s obvody.

Pokud je jistič vypnut, ujistěte se, že je obvod správná kapacita pro nástroj a obvod nemá žádné jiné zatížení.

Vypněte nástroj a nechte vychladnout. Stiskněte tlačítko Resetovat na nástroji.

Prodlužovací kabel příliš dlouho nebo průměr šňůry příliš malý.1. Nechte nástroj pracovat vlastní sazbou.

nebo chrastítko.Vnitřní poškození nebo opotřebení. (Uhlík

Blokované otvory pro pouzdro motoru.

Motor je napjatý prodlužovacím kabelem s dlouhým nebo malým průměrem.1. Nechte nástroj pracovat vlastní sazbou.

Noste AnS-schválené bezpečnostní brýle a NIOSH schválené prachovou maskou/respirátorem při foukání prachu z motoru pomocí stlačeného vzduchu.

DISP příslušenství může být poškozeno, opotřebovaný nebo nesprávný typ materiálu.1. Ujistěte se, že diskové příslušenství má správnou dimenzi a matice s přírubou je těsná.

Is This Worth Buying; Harbor Fright Bauer 6 In. Bench Grinder With LED Lights Review and Use?

Vnitřní a / nebo vnější příruby jsou pokřivené, poškozené nebo opotřebované.

Matice Arbor je příliš těsná.1. Vyměňte pouzdra nebo nainstalujte nový broušení.

Vyměňte vnitřní a / nebo vnější příruby.

Příliš mnoho hraní na pouzdrách brusných kol.

Vnitřní a / nebo vnější příruby jsou pokřivené, poškozené nebo opotřebované.

Nesprávné typ/ velikost kol (kola).

Opotřebovaná ložiska v mlýnku na lavici.1. Vyvážení broušení kol a správná boční až boční kolísání, jak je popsáno při výměně broušení na stránce 8 a ″ eliminující kolísání kol (bok na stranu) ″ na stránce 9.

Vyměňte pouzdra nebo nainstalujte nový broušení.

Vyměňte vnitřní a / nebo vnější příruby.

Použijte správné kola typu/ velikosti, jak je popsáno v

„Výměna broušení“ na stránce 8

Seznam dílů a diagram

Přečtěte si prosím pečlivě následující

Výrobce a/nebo distributor poskytli v této příručce seznam dílů a sestavovací diagram pouze jako referenční nástroj. Ani výrobce ani distributor neuvádí kupujícího žádnou reprezentaci ani záruku jakéhokoli druhu, že je kvalifikován, aby provedl opravy produktu, nebo že je kvalifikován, aby nahradil jakékoli části produktu. Ve skutečnosti výrobce a/nebo distributor výslovně uvádí, že všechny opravy a náhrady dílů by měly být prováděny certifikovanými a licencovanými techniky, a nikoli kupujícím. Kupující předpokládá veškeré riziko a odpovědnost vyplývající z jeho oprav původního produktu nebo náhradních částí, nebo z jeho instalace náhradních dílů.

Sériové číslo produktu Zde: Poznámka: Pokud produkt nemá žádné sériové číslo, místo toho zaznamenejte měsíc a rok nákupu.Poznámka: Některé části jsou uvedeny a zobrazeny pouze pro účely ilustrace a nejsou k dispozici jednotlivě jako náhradní díly.Navštivte Harborfreight.com/díly pro seznam součástí. Reference UPC 792363572873.

Záchrana z přístavu mlýnek na nákladní dopravu

O: Chybí mi dny, kdy časopisy jako populární mechanika měla nejrůznější projekty pro kutily pro výrobu a opravu téměř všeho. Baví mě zveřejňování věcí, které jsem se naučil a udělal, protože jsem dostal svůj první, aby o Phil B »

Toto je mlýnek na hlavu úhlu přístavu. Není to jejich nejméně drahé ani jejich nejdražší mlýnek, ale volba střední třídy, která se prodává za přibližně 35 USD. Funguje to dobře, ale má slabost. Podívejte se na druhou fotografii. Všimněte si červené šipky. Označuje umístění přestávky v plastovém propojení z elektrického přepínače na tlačítko žlutého spínače viditelného na první fotografii. Jakmile se plastová vazba rozbije, mlýnek je zbytečná. Na druhé fotografii můžete vidět také ocelové propojení, které jsem vytvořil, aby se nahradila plastová spojení a funkce obnovení na můj brusku. Toto pokynné popisuje, jak jsem vyrobil, a namontoval ocelovou vazbu. Poskytne také možnost pro ty, kteří nemají přístup k svářeči.

Krok 1: Otevřete mlýnek

Odstraňte jediný šroub poblíž místa, kde napájecí kabel vstupuje do pouzdra a posuňte polovinu pouzdra na napájecím kabelu od motoru. Podívejte se na druhou fotografii. Odstraňte stráž kola. Poté vyjměte čtyři šrouby, které drží kovovou hlavu na brusky. Dva jsou obklopeny červeně. Dva nejsou viditelné, ale jejich přibližné umístění je označeno červenými šipkami.

Krok 2: Přepínač

Všimněte si textového pole na fotografii. Pokud nemáte přístup k svářeči, takže můžete vytvořit ocelovou vazbu pro výměnu plastového spojení, můžete namontovat náhradní přepínač nebo přepínač na spodní polovinu pouzdra, kde najdete místo. Připojte se ke dvěma vodičům zobrazeným na fotografii.

Krok 3: Ocelové propojení

S mým náhradním ocelovým propojením jsem se pokusil replikovat rozbité plastové spojení, ale byla tam omezení. Tlačítko žlutého přepínače vyžaduje čtvercovou díru pro montáž. Vyvrtal jsem dvě otvory a použil malý soubor, aby byl obdélníkový. Podívejte se na textová pole. Bylo zapotřebí nějaké improvizace. Také jsem nechal otevřené dveře pro sebe, abych mohl provést malé přizpůsobení délce propojení. Po vytvoření a instalaci ocelové propojení jsem použil nějaké broušení pro vyhlazení propojení tak, aby se uvolňovala tak, jak by měla. Přesto je to po nějakém použití lepší. Pomáhá také mazání s některým parafinem otřeným na oceli.

Podívejte se na druhou fotografii. Plastová vazba nevede elektřinu, takže nehrozí nebezpečí, že zkrátí vodiče a terminály. Ale ocelová vazba je jiná situace. Šiknul jsem šířku ocelové vazby, aby se na izolaci pro dráty nenosilo a vytvořila elektrickou krátkou.

Krok 4: Opětovné sestavení

Když jsem vyrobil a nainstaloval své ocelové propojení, musel jsem odstranit armaturu motoru. To znamenalo, že komutátor musel vyjít ze sestavy štětce. Získání komutátoru mezi dvěma kartáči je velmi obtížné. Mohl jsem držet jeden kartáč zpět z cesty, ale nakonec jsem odstranil šrouby držáku štětce na druhý kartáč a poté položil držák štětce zpět na místo. Podívejte se na druhou fotografii a textové pole.

Tento úhel mlýnek na hlavu nemusí být považován za levný předmět. Používám to docela hodně. To by nebylo možné, kdybych nenahradil slabé plastové spojení robustní ocelovou vazbou. Většinu času používám tento mlýnek s odříznutým kolami. Nepoužívám to nepřetržitě po dlouhou dobu. Takže moje má spoustu času na vychladnutí. Bude mi to dlouho sloužit dobře.

Krok 5: Po žlutém tlačítku

Po několika letech používání se žluté přepínač spadl z mlýnku a nezůstalo by na svém místě. Rozhodl jsem se nahradit tlačítko přepínače pákou, kterou stisknu, zatímco drží mlýnek. Je to velké zlepšení. Nikdy nepoužívám šroubovací boční rukojeť. Rozdělil jsem to a zachránil šroub dovnitř. Řezal jsem šroub na délku a používal jej k držení páky přepínače. Páka spínače má kolík, o kterém se může otočit, když je páka deprese. Obdélníkový zub se rozprostírá dolů do mlýnku, aby zachytil díru, kde bylo žluté tlačítko. Přemýšlel jsem o přidání pružinové flipské páky, která zkopíruje komerční přepínače, jako je tato, aby zabránila mlýnku, aby se „zapnula“, pokud není zamýšlena. Dokážu to odpojit, když se nepoužívám, dokud neudělám úspěšnou páku převrácení bezpečnosti.

To fungovalo velmi dobře na chvíli. Pak jsem dostal elektrický šok z popisovače ocelového spínače. Část rukojeti, která sahá uvnitř mlýnky. Podívejte se na holé měděné místo na druhé fotografii. Snažil jsem se brousit část rukojeti, která vyčnívá do pouzdra motoru, ale nemohl jsem získat konzistentní řešení problému. Podívejte se na další krok.

Krok 6: Nová vazba

Udělal jsem páku přepínače, která pevně ukotvuje k jedné z podprocesových otvorů na převodovce. Obvykle by tato díra byla pro rukojeť zašroubování, ale nepoužívám ji. Vyvrtal jsem díru ze zadní části pouzdra směrem k tlačítku na přepínači uvnitř. Potřebuje další „L“ konektor s klouby kloubů, aby fungoval hladce. Přidal jsem strážce prutů, aby se zabránilo otevření přepínače dostatečně daleko, aby se pushrod nechala vyrovnat. Malý olej na kloubech kloubů pomáhá hladké akci. Je to trochu komplikovanější, než se mi líbí, ale funguje dobře. Viz také textová pole.

Koenig bauer multimat 400 válcový středový brusný stroj ověřený prodejce

Průměr broušení max. 200 mmregulační šířka kola 400 mmmax. Šířka brusného kola 400 mmmax. Hloubka profilu 15 mmdrive broušení vřetena 50 kwregulačních kol rychlosti otáčení 10. 150 1/Mindrive Control Wheel 3 kwregulované kolo. Helikální nastavení 2/-6 ° periferní rychlost 31,5/63 m/secmax. Délka dělního kusu ponoření broušení 500 mm

Please note that this description may have been translated automatically. Contact us for further information. The information of this classified ad are only indicative. Exapro recommends to check the details with the seller before a purchase

Max. Délka obrobku 500 mm
Max. Hmotnost mezi centry kg
Výška středu mm
CNC Ano
Typ CNC Siemens 840 c
Průměr broušení 200 mm
Šířka broušení 400 mm
Broušení kola 15 mm
Rychlost broušení kola 150 ot / min
Hmotnost 10000 kg
Pracovní hodiny
Hodiny pod mocí
Stát dobrý
U místních norem
Postavení
Datasheet Koenig Bauer multimat 400

Popis

Bruska. Centerlesscompany Koenig Bauertype multimat 400.letear of Manufacture 1994Control Name Siemens 840 c

Průměr broušení max. 200 mmregulační šířka kola 400 mmmax. Šířka brusného kola 400 mmmax. Hloubka profilu 15 mmdrive broušení vřetena 50 kwregulačních kol rychlosti otáčení 10. 150 1/Mindrive Control Wheel 3 kwregulované kolo. Helikální nastavení 2/-6 ° periferní rychlost 31,5/63 m/secmax. Délka dělního kusu ponoření broušení 500 mm

Please note that this description may have been translated automatically. Contact us for further information. The information of this classified ad are only indicative. Exapro recommends to check the details with the seller before a purchase

Specifikace

Max. Délka obrobku 500 mm
Max. Hmotnost mezi centry kg
Výška středu mm
CNC Ano
Typ CNC Siemens 840 c
Průměr broušení 200 mm
Šířka broušení 400 mm
Broušení kola 15 mm
Rychlost broušení kola 150 ot / min
Hmotnost 10000 kg
Pracovní hodiny
Hodiny pod mocí
Stát dobrý
U místních norem
Postavení

O tomto prodejci

Okamžité ocenění pro vaše strojní zařízení

Objevte Valorexo, první plně automatizovaný nástroj pro digitální oceňování pro strojní zařízení

Sendvič s tuňákem

Tento sendvič s tuňákem v tuňáku změní vše, o čem jste si mysleli, že jste věděli o tuňáku v sendviči. Tajnou složkou je tvaroh. Věř nám. Funguje to.

Elise založila jednoduše recepty v roce 2003 a vedla místo až do roku 2019. Má MA v oblasti potravin na Stanfordské univerzitě.

Moji rodiče začali takto vyrábět sendviče s tuňákem před lety. A pokud jde o mě, je to nejlepší a jediný způsob, jak vyrobit sendvič s tuňákem.

Kromě tuňáka má červenou cibuli, celer, kapary, citronovou šťávu, petrželku, mayo a kicker? Tvaroh. Možná si myslíte, že chalupa sýra je divná věc, kterou je třeba přidat do tuňáka, ale věřte mi, opravdu to funguje!

Nejlepší konzervovaný tuňák pro tuňák

Chcete-li vytvořit nejlepší sendvič s tuňákem, pomáhá začít s vysoce kvalitním konzervovaným tuňákem. Dáváme přednost tuňáka, který je zabalen do extra panenského olivového oleje, protože olej zintenzivňuje chuť tuňáka.

Obchodníka Joe i Whole Foods mají vynikající konzervovaný tuňák zabalený do olivového oleje, který perfektně pracuje pro tento tuňákový salát. Značkami, které nejčastěji používáme, jsou divoká planeta Albacore Solid Wild Tuňáka v extra panenském olivovém oleji a tuňáku Yellonova v olivovém oleji.

Pokud se vám nelíbí olej, ve kterém je tuňák zabalen, můžete jej vždy vypustit a přidat polévkovou lžíci nebo tak vlastní vysoce kvalitní extra panenský olivový olej.

Pokud máte vše, co máte, tuňák zabalen do vody, vypusťte jej a přidejte do něj polévkovou lžíci extra panenského olivového oleje. Nalezení nejlepšího konzervovaného tuňáka pro váš vkus může vyžadovat trochu experimentování se značkami.

Zdvojnásobení tohoto receptu

Tento recept vyrábí dostatek tuňáka pro 1 velký sendvič nebo 2 menší sendviče. Recept můžete snadno zdvojnásobit. Jakýkoli zbývající tuňákový salát bude udržovat v lednici po dobu 3 až 4 dnů.

Proč tvarohový sýr pracuje v tuňáku

Cottage Cheese se může zdát jako podivný doplněk k tuňákovi, ale věřte nám, když říkáme, že je v tomto sendviči perfektní. Přidává více bílkovin plus smetanu a bohatství. Pokud se obáváte o další kalorie.

Přidejte zeleninu

Pokud byste chtěli ve svém salátu tuňáka další zeleninu, jděte na to! Vyzkoušejte asi 1/4 šálku nakrájeného okurky, červeného zvonu, mrkve, celeru nebo dokonce čerstvých zelených, jako je špenát nebo rukolou. Možná budete muset přidat další mayo nebo tvaroh, abyste získali konzistenci, kterou chcete, ale funguje to!

Sendvič s tuňákem

Pokud používáte konzervovaný tuňák zabalený ve vodě, vypusťte jej a přidejte 1 polévkovou lžíci kvalitního extra panenského olivového oleje.

Pokud používáte konzervovaný tuňák zabalený do olivového oleje, můžete použít tak, jak je, bez vyčerpání. Nebo, pokud se vám nelíbí olej, do kterého je tuňák zabalen, můžete jej vypustit a přidat zpět do 2 lžiček svého oblíbeného extra panenského olivového oleje.

Ingredience

 • 1 (5- nebo 6-unce) může tuňáka zabalit do olivového oleje. Underiand
 • 1/3 šálku tvarohu
 • 2 lžíce majonézy
 • 1/4 šálku jemně nasekaná červená cibule
 • 1 Celer Stalk. jemně nasekané
 • 1 polévková lžíce kapary
 • 1 polévková lžíce citronové šťávy
 • Špetka nebo dva čerstvé kopry. sekaný
 • 2 polévkové lžíce čerstvé petrželky. mleté
 • 1 čajová lžička dijon hořčice
 • 2 plátky chleba. lehce opečený
 • Hlávkový salát. volitelný
 • Nakrájená rajčata. volitelný

Metoda

Ve střední misce promíchejte konzervovaný tuňák, tvaroh, majonézu, červená cibule, celer, kapary, citronovou šťávu, kopru, petržel a dijon hořčice, dokud se nekombinuje.

Podávejte salát tuňáka na toastu, buď otevřený tvář, nebo mezi dvěma plátky chleba s salátem a rajčaty, pokud si přejete. Pro možnost s nízkým obsahem sacharidů podávejte na plátky salátu.

×

Nutriční hodnoty Sloupky: 2
Množství na porci
Kalorie 402
% Denní hodnota
Celkový tuk 20 g 26%
19%
Cholesterol 27 mg 9%
Sodík 915 mg 40%
Celkový uhlohydrát 21G 8%
7%
Celkový cukr 5g
Protein 33g
Vitamin C 8mg 42%
Vápník 111 mg 9%
Železo 3mg 16%
Draslík 393 mg 8%
% Denní hodnota (DV) vám řekne, kolik výživy v potravě přispívá k denní stravě. Pro obecné poradenství se používá 2 000 kalorií denně.

Informace o výživě se počítají pomocí databáze složek a měly by být považovány za odhad. V případech, kdy je uvedeno více alternativ složek, se vypočítá první uvedení pro výživu. Ozdoby a volitelné ingredience nejsou zahrnuty.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS